Cesja wierzytelności. Jak działa?

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się na zapewnieniu stabilizacji budżetu. Będzie to miało miejsce, gdy zachowana zostanie płynność finansowa. Niestety obecnie czasami bywa o nią trudno. Dzieje się tak, ponieważ w większości za wykonaną usługę nie otrzymuje się zapłaty od ręki lecz w oparciu o fakturę z terminem płatności. To powoduje finansowy zator. Nawet przy dużej ilości zleceń, może się okazać, że nie widać tego po stanie konta. Jest to niebezpieczna sytuacja, która zagraża dalszemu funkcjonowaniu firmy. Do tego może się jeszcze zdarzyć, że niektórzy zleceniodawcy nie wywiązują się z terminowości uiszczenia należności wynikającej z faktury. Jest to bardzo stresująca sytuacja, w której trzeba się domagać własnych pieniędzy. Niestety bywają i tacy nieuczciwi kontrahenci. Jak sobie wówczas poradzić, aby nie ucierpiała na tym działalność firmy? Można się posiłkować zjawiskiem znanym przedsiębiorcom jako cesja wierzytelności. W tym obszarze pojawiają się pojęcia cedenta i cesjonariusza, którzy stają się stronami umowy dotyczącej cesji. Cedentem jest wierzyciel, który przenosi prawo do wierzytelności na cesjonariusza. Będzie to więc nic innego, jak przeniesienie obowiązku zapłaty faktury z dłużnika na cesjonariusza, który podejmuje się takiego zadania. Wówczas to po jego stronie będzie spoczywał obowiązek odzyskania od dłużnika kwoty, która za niego uiścił. Zyskuje na tym przedsiębiorca, który ma wpływ do budżetu firmy i przestaje mu grozić widmo bankructwa. 

 

Czy warto korzystać z cesji wierzytelności?

 

Z perspektywy przedsiębiorcy korzystanie z możliwości cesji wierzytelności jest bardzo korzystne. Odciąża go to od obowiązku ściągania należności od opornych klientów, co nie należy do przyjemnych czynności. Minimalizuje się także jego stres związany z przyszłością finansową swojej firmy. Nieuregulowanie kilku należności może oznaczać dla przedsiębiorcy poważne trudności natury ekonomicznej. Wpływa to na stabilność działalności firmy i powoduje kłopot dla wszystkich jej pracowników. Cały ten bagaż trudności przejmuje od przedsiębiorcy firma faktoringowa, która podejmuje odpowiednie kroki, aby ściągnąć należność od dłużnika. Jest to związane z faktoringiem pełnym, który polega na tym, że firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko egzekwowania należności z tytułu niezapłaconej faktury. Dla zalegających z płatnością kontrahentów działania te nie są przyjemne i wiążą się z utratą wiarygodności w branży. Dlatego wolą unikać cesji. Niektórzy nawet zastrzegają sobie w umowach, iż się na nią nie zgadzają. Jednakże nie byłoby takiej sytuacji, gdyby zleceniodawcy wypłacali należność za wykonaną usługę w terminie i byli w tej kwestii uczciwi względem swojego klienta biznesowego. Uczciwe przestrzeganie zasad wynikających z umowy między partnerami biznesowymi pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji. W przypadku klientów niepoczuwających się do zapłacenia należności po podjęciu polubownych środków, pozostaje sprawę skierować na drogę sądową. Jest to ostateczne rozwiązanie, ale i takie wchodzi w grę w odniesieniu do  nieuczciwych kontrahentów.